Benvolgudes famílies,

 

Tal i com vàrem explicar en les assemblees del novembre de 2018, a l’escola estem avançant cap a una avaluació cada vegada més competencial i formadora, un horitzó que ens està fent revisar rols, processos i instruments.

 

En aquests sentit, cada trimestre les famílies rebeu un informe on els equips docents han avaluat 30 competències. Al llarg dels diferents trimestres de l’Educació Primària s’anirà complementant i fent possible el seguiment del desenvolupament competencial dels infants.

 

Properament publicarem les rúbriques que complementaran la informació que apareix a mode de qualificació a l’informe. En aquestes rúbriques, que de moment mantenim en ús docent, tindrem descrits els nivells d’assoliment de totes les competències per a cada cicle que aportaran una informació crucial per a participar en l’orientació del procés d’aprenentatge.

 

A continuació us deixem un esquema de totes les competències a desenvolupar a l’Educació Primària, les quals seran avaluades i seguides al llarg dels 3 informes dels 6 cursos de l’educació primària.

 

Per a qualsevol qüestió, no dubteu en consultar al vostre tutor/a.

 

Atentament,

 

Marina Llonch Masachs

Directora

Escola Rivo Rubeo (Rubí)

 

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Comunicació oral

1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.

Comprensió lectora

4. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.

5. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.

6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.

7. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Expressió escrita

8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.

9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.

Literària

11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.

12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.

Plurilingüe i intercultural

13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.

14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT LINGÜÍSTIC (LLENGUA ESTRANGERA)

Comunicació oral

1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals senzills o adaptats de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar.

2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa.

3. Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals bàsiques.

Comprensió lectora

4. Aplicar estratègies per obtenir informació bàsica i comprendre textos escrits senzills o adaptats de la vida quotidiana o dels mitjans.

5. Utilitzar els trets visuals, discursius i lingüístics bàsics d’un text d’estructura clara per comprendre’l.

6. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.

Expressió escrita

7. Planificar textos senzills a partir de la identificació dels elements més rellevants de la situació comunicativa.

8. Produir textos senzills amb adequació a la situació comunicativa i amb ajut de suports.

9. Revisar el text per millorar-lo en funció de la situació comunicativa amb l’ajut de suports específics.

Literària

10. Comprendre i valorar textos literaris senzills, adaptats o autèntics, adequats a l’edat.

11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne i fomentar el gaudi dels altres.

Plurilingüe i intercultural

12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT MATEMÀTIC

Resolució de problemes

1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.

2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

Raonament i prova

4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.

5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.

Connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

Comunicació i representació

8. Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.

10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Salut i equilibri personal

6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.

8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i el guariment de malalties.

Tecnologia i vida quotidiana

9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.

Ciutadania

11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.

12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT ARTÍSTIC

Percepció, comprensió i valoració

1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.

2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.

Interpretació i producció

5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

6. Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.

7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i comunicar-se.

Imaginació i creativitat

8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.

2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.

Hàbits saludables

3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.

4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Expressió i comunicació corporal

5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.

6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.

Joc motor i temps de lleure

7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys/es.

8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.

 

Dimensió

Competència

ÀMBIT DE VALORS

Personal

1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes

2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal.

3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

Interpersonal

4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Social

7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment davant de les situacions d’injustícia

 

 

Currículum d’Educació Primària:

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-primaria/

 

Desplegament de competències per àmbits:

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/

Go to top