Ja som al mes de maig i toca començar a revisar com ha anat el curs, recollir-ne els fruits i prendre decisions per seguir avançant. El Rivo és una escola amb una forta cultura avaluadora, l'avaluació és l'eix que mou la presa de decisions i ens convida a no deixar mai d'avançar. L'aspecte més important que avaluem és l'aprenentatge, el nostre Pla d'avaluació valora l’impacte de les actuacions realitzades per a la millora dels resultats educatius, es fonamenta bàsicament en tres tipus d’indicadors:

  • Els resultats de les proves de competències bàsiques. Són proves que procuren situar als infants en situacions a resoldre properes a les que es poden trobar a la vida real. Són editades pel departament i ens donen unes dades comparables amb la resta d'escoles de Catalunya. Les passem a principis de maig a 2n, 4t i 6è. Les de 6è són normatives i es corregeixen fora del centre.
  • Els resultats d’altres proves tipificades d’avaluació d’aprenentatges instrumentals. En aquest cas s'avalua l'adquisició de les eines fonamentals per aprendre; la numeració, el càlcul, la lectura, l'escriptura. Procurem fer servir proves tipificades, és a dir que estiguin provades i hi hagi un estudi estadístic a darrera. Passar-les trimestralment ens permet, a més, un marc comparatiu intern, entre promocions i en el seguiment de l'alumnat d'una mateixa promoció curs rere curs.
  • Els resultats de l’avaluació final. És l'avaluació que fa el professorat del procés d'aprenentatge contemplant tant les proves que hem explicat com les produccions i les activitats pròpies del dia a dia de l'aula.

Totes plegades són dades que es complementen i ens permeten tenir una visió força complerta; unes són més estandarditzadores i altres més comprensives; unes són més instrumentals i altres més competencials. L’anàlisi d’aquest resultats és el que ens porta a prendre decisions curs rere curs per seguir oferint situacions d'aprenentatge riques i el més ajustades possible a les necessitats de l'alumnat.

Go to top